Sigorta Sözlüğü

Belirli bir bölge veya iş türü itibariyle sigortacıyı temsil eden sigorta aracısı veya banka şubeleridir..

Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminatları yanı sıra toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutarlı yatırıma yönlendirilen, süresi en az 10 yıl olan hayat sigortası ürünüdür.

Hayatı üzerine sigorta yapılan kişiye vermiş olduğu borç veya kredi nedeniyle, sigortalının vefatı halinde ödenecek olan tazminat tutarından birinci derecede alacaklı olan gerçek veya tüzel kişidir.

Geçici İş Göremezlik Teminatı Sigortalı kişinin kaza ve/veya hastalık durumunda çalışma durumunu geçici olarak kaybetmesi halinde ödenecek teminat.

Sigortalı kişinin yasal mirasçılarıdır.

Birikimli Sigortalarda yatırımlardan elde edilen getiriyi ifade eder.

Kaza neticesinde gerçekleşen yaşam kaybını ifade eder.

Sigorta sözleşmesinde taraf olmamasına rağmen, riskin gerçekleşmesi sonucu sigortacıdan tazminat isteme hakkına sahip kişi veya kişiler.

Kişinin hastalık yada kaza sonucu, tedavileri tamamlandıktan sonra daimi hale gelen sakatlığı ifade eder.

Poliçe primlerinin hangi sıklıkta ödeneceğini ifade eder.

Sigorta ettiren tarafından primlerin hangi ödeme yöntemiyle yapıldığını ifade eder (Ör: Havale - Kredi Kartı - Nakit vb.)

Menfaattarın, tazminattan alacağı tutarın yüzdelik ifadesidir.

Sigorta poliçesinin ücretidir.

Sigortacı ile sigorta ettiren arasında yasal olarak yapılan sözleşmeyi ifade eder.

Sigorta sözleşmesini yapan ve primi ödeyen kişidir.

Poliçe ile güvence altına alınan, adına sigorta sözleşmesi yapılan kişidir.

Belirli bir prim karşılığında, oluşabilecek zararları teminat altına alarak, poliçe lehtarına tazminat ödemeyi taahüt eden kurumdur.

Sigortacının, zararın gerçekleşmesi halinde ödediği miktardır.

Sigortalının kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek hastane, ilaç, doktor ücreti vb. harcamaları temin eder.

Kanser, Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi), İnme (Felç), Koroner By-Pass Ameliyatı, Böbrek Yetmezliği, Hayati Organ Nakli, Körlük ,Uzuv Kaybı vb hastalıklar

Poliçe başlangıcında belirlenen, zararın gerçekleşmesi halinde ödenmesi vaat edilen tutar.

Alınan banka kredisinin geri ödeme süresine eşit İki yıl ve daha uzun süreli, hayat sigortalarını ifade eder.

Sigorta prim borcunun ödenmesi gereken tarih.

Prim borcunun vade tarihlerine göre ödenmesi gereken miktarıdır.

Bir yıl ve daha kısa süre için alınan banka kredisi karşılığı yapılan hayat sigortalarını ifade eder.

Poliçenin devam ettiğini ifade eder.